หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
 
   
       พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสาขานั้นๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและรวบรวมเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ฉบับเต็ม (Full paper) เดือนเมษายน 2564
  * ทั้งนี้ หากผู้นำเสนอไม่ส่งบทความที่ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ในเวลาที่กำหนด บทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052