หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
ประกาศ
แจ้งรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564
โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบ Online


[ รายละเอียกการเตรียมความพร้อม ]    [ คู่มือ Google Meet ]
   
  หลักการและเหตุผล
       การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไก ที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม
     วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีกำหนดการจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังมีนโยบายผลักดันไปสู่การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่อไปด้วย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการที่รวบรวมผลงาน ด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
     
  รูปแบบงาน
 
  1. การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
  2. การนำเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม
  การประชุม การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา
       
 
การศึกษาและวัฒนธรรม

บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์
และการท่องเที่ยว

กฎหมาย การเมือง
และการปกครอง
 
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ
     
       มาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ดังนี้
  • ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและให้เจลล้างมือ ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  • เว้นระยะห่างทางสังคม โดยวิทยาลัยจักจัดพื้นที่นั่งให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
     
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052