หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ติดต่อสอบถาม  
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
 
  รูปแบบบทความ
       การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม
     ผู้นำเสนอผลงานจัดทำบทความฉบับเต็ม ที่มีความยาวระหว่าง 8-10 หน้า กระดาษขนาด A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 ทั้งบทความ
       ส่วนประกอบของบทความ ประกอบด้วย
 1. ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อ-สกุล และ ที่อยู่ คณะวิชา หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 3. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่างรัดกุม ครอบคลุมสาระสำคัญของการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 400 ตัวอักษร
 4. คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการกำหนดคำสำคัญที่สามารถนำไปใช้เป็นคำสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 คำ
 5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย เป็นการบรรยายถึงความเป็นมา ความสำคัญและมูลเหตุที่นำไปสู่การวิจัย
 6. วัตถุประสงค์การวิจัย เป้าหมายของการศึกษาวิจัย ซึ่งต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ศึกษาวิจัย
 7. เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็นงานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้
 8. วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยอย่างกระชับและชัดเจน โดยมีองค์ประกอบ เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 9. สรุปผลการวิจัย ควรเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดยลำดับตามหัวข้อที่ศึกษา
 10. อภิปรายผล อธิบายสิ่งที่ได้จากการวิจัย โดยเชื่อมโยงหรืออ้างอิงข้อมูลของานวิจัยอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
 11. ข้อเสนอแนะ การนำไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
 12. เอกสารอ้างอิง ในบทความใช้ระบบนาม-ปี และหน้า และอ้างอิงส่วนท้ายแบบ APA Style ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏในบทความ
  - อ้างอิงภายในเนื้อหา ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style)
     (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ : หน้าที่อ้างอิง) และหรือ (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)
  - อ้างอิงท้ายเรื่อง
     เรียงลำดับตามตัวอักษร โดยมีวิธีการเขียนอ้างอิงท้ายบทความดังตัวอย่างต่อไปนี้
   
       ตัวอย่างการอ้างอิงท้ายบทความ
 1. อ้างอิงจาก หนังสือ
  ชื่อ//สกุลผู้แต่ง./(พ.ศ.)./ชื่อหนังสือ./เมืองพิมพ์/:/โรงพิมพ์./เลขหน้า. ชุติมา สัจจานันท์. (2546). การวิจัยกับอาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : สมาคม ห้องสมุดแห่งชาติ
 2. อ้างอิงจาก บทความ
  2.1 บทความในวารสารวิชาการ
  ชื่อ//สกุลผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร./เมืองพิมพ์/:/โรงพิมพ์./ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. ภัทรพร ตั้งสุขฤทัย. (2547, พฤศจิกายน-ธันวาคม). กินอาหารไม่เป็นโรคอ้วน. หมออนามัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานของวารสารหมออนามัย. 14(3), 54-59
  2.2 บทความในนิตยสาร
  ชื่อ//สกุลผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อนิตยสาร./ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. ดุษฎี พนมยงค์. (2548, มีนาคม). คนรุ่นใหม่กับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. มติชนสุดสัปดาห์. 25(1284), 38
  2.3 บทความในหนังสือพิมพ์
  ชื่อ//สกุลผู้แต่ง./(พ.ศ.,/วัน/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ์/:/เลขหน้า. วิวัฒนชัย อัตถากร. (2548, 27 เมษายน). อุดมศึกษาไทยในทางแพ่ง. มติชน : 7.
 3. อ้างอิงจาก สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)
  ชื่อ//สกุลผู้แต่ง./(พ.ศ.ที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./[ออนไลน์]./สืบค้นจาก/:/แหล่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต//[พ.ศ.,/วัน/เดือนที่สืบค้นข้อมูล]

  อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์. (2542). ประวัติความเป็นมาของวิชาการอุดมสมบูรณ์ของติน. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://158.108.200.11/soil/009421/Chap1#eral [2542, 25 ตุลาคม]

  ชื่อ//สกุลผู้แต่ง./(พ.ศ.ที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร. /ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า./[ออนไลน์]./สืบค้นจาก/:/แหล่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต//[พ.ศ.,/วัน/เดือนที่สืบค้นข้อมูล]

  Kennrth, I. (1998). A buddist response to the nature of human right. Journal Of Buddhis Ethics seril. 2(9) [Online]. Available : http://cac.psu.edu/Jbe/ twocont.htm. [1998, 15 June]
     
  ดาวน์โหลด...ตัวอย่างบทความ  
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052