หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ติดต่อสอบถาม  
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
     
  กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน
   
 
บัดนี้ – 30 เมษายน 2565    เปิดลงทะเบียน และส่งบทความวิจัย
บัดนี้ – 30 เมษายน 2565   การชำระค่าลงทะเบียน
5 พฤษภาคม 2565   วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
  ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่อง
8 พฤษภาคม 2565    แจ้งกำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงาน
10 พฤษภาคม 2565   รับไฟล์ภาพ และคลิปวีดีโอ เพื่อนำเสนอผลงานภาค Poster
14 พฤษภาคม 2565    วันประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2565
17 พฤษภาคม 2565    เผยแพร่บนเว็บไซต์ วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
   http://journal.nmc.ac.th/th/nmccontinue.php
กำหนดการ [ ดาวน์โหลด ]
การเข้าสู่ห้องนำเสนอผลงานวิจัย [ ดาวน์โหลด ]
ลำดับการนำเสนอ [ดาวน์โหลด]

  หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เป็นระยะๆ
 
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052