หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
     
  กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน
   
 
บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564    เปิดลงทะเบียน และส่งบทความวิจัย
   ขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2564    วันสุดท้ายของส่งบทความฉบับแก้ไข และการชำระค่าลงทะเบียน
   ขยายเวลา ถึงวันที่ 14 มีนาคม
15 มีนาคม 2564   ประกาศผลพิจารณาบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ
20 มีนาคม 2564   แจ้งกำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงาน
15 - 25 มีนาคม 2564    รับไฟล์ PowerPoint และ ไฟล์ภาพ Poster เพื่อนำเสนอผลงาน
27 มีนาคม 2564   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564
16 เมษายน 2564    ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
30 เมษายน 2564    เผยแพร่วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ บนเว็บไซต์
   http://journal.nmc.ac.th/th/nmccontinue.php
กำหนดการ [ ดาวน์โหลด ]
ลำดับการนำเสนอ [ดาวน์โหลด]

 
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052