หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
(The 8th NMCCON 2021)
“ สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยงานวิจัยทางสุขภาพและการบริการ ”

27 มีนาคม พ.ศ.2564
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบ Online
 
  วัตถุประสงค์  
 
 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจ ของวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นสถาบันร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
     
 
กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ  จำนวน 250 คน ประกอบด้วย
 
 1. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป
     
 
วันและสถานที่จัดประชุม  
 
  27 มีนาคม พ.ศ.2564 เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบ Online
     
 
ขอบข่ายผลงานที่เปิดรับ  
 
 1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
 2. ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
 3. ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง
 4. ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
     
  การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
      พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสาขานั้นๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและรวบรวมเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ฉบับเต็ม (Full paper) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052