หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ติดต่อสอบถาม  
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
     
  กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน
   
 
บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2566    เปิดลงทะเบียน และรับบทความวิจัย
20 - 25 พฤษภาคม 2566   เปิดรับชำระค่าลงทะเบียน
25 พฤษภาคม 2566   วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
  ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่อง
26 พฤษภาคม 2566    แจ้งกำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงาน
27 พฤษภาคม 2566   รับไฟล์ภาพ และคลิปวีดีโอ เพื่อนำเสนอผลงานภาค Poster
28 พฤษภาคม 2566    วันประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2565
31 พฤษภาคม 2566    เผยแพร่บนเว็บไซต์ วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
   http://journal.nmc.ac.th/th/nmccontinue.php

  หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เป็นระยะๆ
 
 
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052