หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ติดต่อสอบถาม  
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
(The 10th NMCCON 2023)
“ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ”

28 พฤษภาคม พ.ศ.2566
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบ Online
 
  หลักการและเหตุผล  
 
       การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้นักวิชาการและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
     วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยกำหนด จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัส โควิด-19 กว่า 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การจัดการการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแปลงไป เป็นลักษณะออนไลน์ โดยนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายด้วย Google Meet และภาคโปสเตอร์ด้วย Google Classroom มุ่งเน้นการรวบรวมผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าเพื่อให้เกิดการเผยแพร่สู่การนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและชุมชนเชิงพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในสังคมและเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งภายหลังจากการนำเสนอผลงานวิจัยจักมีการตีพิมพ์บทความวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรูปแบบบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) ต่อไป
     
  วัตถุประสงค์  
 
 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจ ของวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นสถาบันร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
     
 
กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ  จำนวน 250 คน ประกอบด้วย
 
 1. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป
     
 
วันและสถานที่จัดประชุม  
 
  28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     
 
ขอบข่ายผลงานที่เปิดรับ  
 
 1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
 2. ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
 3. ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง
 4. ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
     
  การพิจารณาผลงาน
      พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสาขานั้นๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม
   ภายหลังจากการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จักมีการรวบรวมบทความวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ต่อไป
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052