หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ติดต่อสอบถาม  
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
  รูปแบบโปสเตอร์
  การเตรียมเนื้อหาสำหรับจัดทำโปสเตอร์ (Poster Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2566
“ งานวิจัยทางสุขภาพและการบริการ เพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบ Online
   
 
ความยาวของบทความ 2-3 หน้า กระดาษ A4 รวมรูปภาพ และตาราง
รูปแบบตัวอักษร แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ทั้งบทความ
สามารถปรับขนาดตัวอักษรได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา
   
  เนื้อหาสำหรับจัดทำโปสเตอร์ ควรประกอบด้วย
  1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อ-สกุล ผู้วิจัยทุกท่าน (Authors) และ ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนท้ายนามสกุล เพื่อระบุตำแหน่ง คณะวิชา หน่วยงานที่สังกัด ในบรรทัดถัดจากชื่อผู้วิจัย
  3. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกระชับ ครอบคลุมสาระสำคัญของการวิจัย
  4. บทนำ (introduction) ความเป็นมา ความสำคัญและมูลเหตุที่นำไปสู่การวิจัย พอสังเขป
  5. วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) เป็นการอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ วิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอขั้นตอนอย่างกระชับและชัดเจน
  6. สรุปผลการวิจัย (Results) ควรเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดยลำดับตามหัวข้อที่ศึกษา
  7. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
   
       ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์เนื้อหาสำหรับจัดทำโปสเตอร์ พร้อมแนบไฟล์รูปภาพประกอบที่ใช้จัดทำโปสเตอร์ (ถ้ามี) ส่งมาที่อีเมล์ conference@nmc.ac.th ตั้งแต่วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2566
     *** ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ แนบไฟล์คลิปวีดีโอนำเสนอของท่าน ความยาว 5-10 นาที ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 โดยแนบไฟล์ใต้ชื่อผลงานขอท่าน บนเว็บ Google Classroom ที่ทางวิทยาลัยส่ง Link ให้
   
  ขนาด
  ขนาดโปสเตอร์ 100 ซ.ม. X 180 ซ.ม.
ขนาดพื้นที่ สำหรับใส่เนื้อหา 100 ซ.ม. X 150 ซ.ม.
ขนาดพื้นที่ ส่วนหัวโปสเตอร์ 100 ซ.ม. X 30 ซ.ม.
   
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052