หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ติดต่อสอบถาม  
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
(The 10th NMCCON 2023)
“ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ”

28 พฤษภาคม พ.ศ.2566
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบ Online
  สถาบันร่วมจัดงาน
 
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน เฉิงตู (Chengdu University of Traditional Chinese Medicine)
 • มหาวิทยาลัยซานดา (Sanda University)
     
  รูปแบบงาน
 
 1. การปาฐกถาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ แบบออนไลน์
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ออนไลน์สด ด้วย Google Meet และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) คลิปวีดีโอและภาพประกอบออนไลน์ ด้วย Google Classroom
  การประชุม การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา
       
 
การศึกษาและวัฒนธรรม

บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์
และการท่องเที่ยว

กฎหมาย การเมือง
และการปกครอง
 
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ
     
       มาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19) ดังนี้
 • สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและให้เจลล้างมือ
 • เว้นระยะห่างทางสังคม โดยวิทยาลัยจักจัดพื้นที่นั่งให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
     
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052